ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย "เพิ่มทักษะครูยุวกาชาด"

11-11-2563 "เพิ่มทักษะครูยุวกาชาด" &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด" หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ 419 ณโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โอกาสนี้ นายวิญญู ได้กล่าวว่า "สภากาชาดไทยป็นองค์กรการกุศลพื่อมนุษยธรรม ตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์ ยากของมนุษยชาติ โดยไม่เลือกชาติ ชั้น ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการนี้อย่างหาที่สุดมิได้ ยุวกาชาดเป็นส่วนหนึ่ง ของสภากาชาดไทย และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย จำเป็นที่สมาชิก ยุวกาชาดทุกคน จะต้องให้การสนับสนุนอย่างแท้จริง โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ" นับตั้งแต่จอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ก่อตั้งอนุกาชาดขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 นับถึงปัจจุบันได้ 98 ปีโดยจะเห็นว่าในปัจจุบัน กิจการยุวกาชาดได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ยุวกาชาดไทยมีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างมากมาย จึงควรสนับสนุน ฝึกฝนให้ยุวกาชาด มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักการกาชาดและยุวกาชาดอย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนยุวกาชาดเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในกระบวนการจัดกิจกรรม ที่จะต้องเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกยุวกาชาดได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้จัดการอบรมขึ้น" ด้าน นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดการอบรม เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้เกิด ประโยชน์แก่สมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างสูงสุด" การจัดการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณโรงเรียนเชียงของวิทยาคมผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้นำยุวกาชาด รวมทั้งสิ้น 89 คน โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ... (เจริญ โกศัย/ภาพ - ขนิษฐา เครือจักร์/ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ