ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ทบทวนแผน+จัดทำรายงาน"

&&&...ว่าที่ร้อยตรีเจษฎภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิด การจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผน และจัดทำรายงานการข้บเคลื่อนยุทธศสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานทาง การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) เข้าร่วมประชุม จำนวน 112 คน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการไว้ว่า "ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความ เหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ" จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นจุดเน้นด้านการศึษาที่จะดำเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2)การผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กล่าวถึง วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับ ภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม 2) เพื่อสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค 3) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 4) เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือ ที่เกี่ยวข้อง 5) สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ