ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

Teams For Education

20/07/2563 " Teams For Education (TFE)" &&&... นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการตามโครงการ Teams For Education (TFE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนนำร่อง และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา 15 โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์ จากต้นสังกัดของโรงเรียนนำร่อง และโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา, ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โครงการ Teams For Education (TFE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาค และระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียนและมีโรงเรียนที่เข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป.เชีียงราย เขต 2 โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4 โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ สังกัด กก.ตชด.ที่ 32 ซึ่งทั้ง 5 โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้ หลักๆ คือ 1. โรงเรียนมีการกำหนดรูปแบบ/วิธีปฏิบัติในการที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่่ดีขึ้น ที่สอดคล้องตามกรอบการพัฒนา 4 ด้าน ที่ผู้ร่วมโครงการได้กำหนดไว้ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ และด้านผู้เรียน 2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ในกลุ่มสาระหลัก ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีโรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 โรง ดังนี้ 1. โรงเรียนคริสเตียนไพศาสศาสตร์ อ.เมืองเชียงราย สังกัด สช. 2. โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท อ.เวียงชัย สังกัด สช. 3. โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม อ.เมือง สพป.เชียงราย เขต 1 4. โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา อ.ป่าแดด สังกัด สช. 5. โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 6. โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย สพม.36 7. โรงเรียนบ้านห้วยคุ อ.เวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 8. โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. อ.ดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 9. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 4 อ.แม่ฟ้าหลวง สังกัด กก.ตชด.ที่32 10. โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ (บ้านเวียงสา ) อ.แม่จัน สังกัด อปท. ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัด นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง หลังจากนั้น จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดและรายงานในภาพรวมให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ