ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ในภาคการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

.....เช้าวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (คณะทำงานระดับจังหวัด) ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายอำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงรายพะเยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาทั้ง 4 เขต องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา พบประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา คือ คุณภาพ และโอกาสของผู้เรียน โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของคุณภาพและโอกาสของผู้เรียน กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนทั้งหมดไม่เกิน 120 คน) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีแนวโน้มทวีจำนวนมากขึ้นในทุกปีอย่างต่อเนื่อง และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนน้อย ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาล โดยคิดเป็นรายหัวนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนนักเรียนมาก นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง ขาดแคลนครูผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบในการเรียนการสอนลดลง ขาดแคลนครูที่ทีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ชั้นป 6 ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม อยู่ในระดับต่ำกว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ อัตราเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น นโยบายจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขาดความต่อเนื่อง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนในเมือง แต่ทั้งนี้ ผู้ปกครองและชุมชนมีความหวงแหนโรงเรียน มีความต้องการคงสภาพโรงเรียนในชุมชน ไม่ต้องการให้ยุบเลิกสถานศึกษาเนื่องจากไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการดำเนินนโยบาย และขาดความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีใกล้บ้าน รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ ครูไม่ต้องการให้ยุบเลิกสถานศึกษาเนื่องจากมีความผูกพันกับโรงเรียนและไม่ต้องการไปอยู่โรงเรียนอื่น โรงเรียนขนาดเล็กมีลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบ stand alone เช่น บนเกาะ พื้นที่สูง หรือที่ตั้งห่างไกล ไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้ครบทุกโรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจน ทำให้มีศักยภาพในการระดมทรัพยากร เพื่อมาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน ดังนั้น จังหวัดเชียงรายได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยให้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้มีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย....(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย/ภาพ-ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ