ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ผ่านการฝึกประสบการณ์

$$$... นายวิญญู สันติภาพวัวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่า นางสาวฐิติยา วงสมมะ และ นางสาวไอซ์โก๊ะ อิชาวา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาการบัญชี ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะเวลา 337 ชั่วโมง ด้วยความวิริยะ อุสาหะ ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ