ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

คัดเลือกผู้ขอรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

$$$... นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สืบเนื่องจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น โดยให้ กศจ.เชียงราย คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากผลงานที่ สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.36 นำส่ง ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คุรุสภากำหนด ให้เหลือครู จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน รวม 3 คน (ส่วนประเภทผู้บริหารการศึกษาส่งผลงานไปยัง สพฐ.เพื่อคัดเลือกและนำส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาต่อไป) เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นำส่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการต่อไป <<<...ในส่วนของ สพป.เชียงราย เขต1-4 จังหวัดเชียงราย มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ ประเภทครู จำนวน 2 ราย ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย ประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ