ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในหลวงรัชกาลที่ 10

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ฐาน 4 ด้าน 3. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 4. เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 5. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนสาระวิชาสังคมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียง รวม จำนวน 90 คน พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3. มีงานทำ-มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์ จาก ดร.บุญยืน ทูปแป้น และ นายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ วิทยากร 904 หลักสูตรหลักประจำ 2/61 รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ