ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

.รับรางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร....

$$$...นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ของมูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ให้แก่ นางสาวเกษสุดา จันแดง ครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นางสายสมร ใจสืบ ครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ