ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประชุมจัดทำแผนฯ

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำ 1. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) (ฉบับทบทวน) 2.แผนปฏิบัติราชการการประจำปีงบประมาณ 2562 (ปรับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ