คู่มือ

  • รายการคู่มือ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
2  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 19 กรกฎาคม 2566
3  คู่มือการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและการต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 19 กรกฎาคม 2566
4  คู่มือบริการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - น.ส.พัชนี ทองคำ 16 กรกฎาคม 2566
5  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน - นางสาวอรพิน หมูจีนะ 12 กรกฎาคม 2566
6  คู่มือบริการ การขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต งานคุรุสภา - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 12 กรกฎาคม 2566
7  คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน สป.ศธ. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
8  คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ชร. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
9  คู่มือการร้องเรียนด้านจริยธรรม สป.ศธ. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
10  คู่มือกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน สป.ศธ. พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
11  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ 10 กรกฎาคม 2566
12  คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2566
13  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2566
14  คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 - นางสาวอรพิน หมูจีนะ 4 กรกฎาคม 2566
15  แนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฏหมาย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ