จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

  • รายการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 21 กรกฎาคม 2566
2  แผนการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 21 กรกฎาคม 2566
3  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 21 กรกฎาคม 2566
4  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 กันยายน 2563
5  แบบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,ใบตรวจรับพัสดุ นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
6  รายงานคณะกรรมการพิจารณาผล - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
7  รายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
8  รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
9  แบบรายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
10  แบบรายงานร่างขอบเขตของงานจ้าง - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
11  ใบขอเบิกวัสดุสำหรับกิจกรรมโครงการต่าง ๆ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
12  ใบขอเบิกวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
13  คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
14  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
15  ใบขอยืมพัสดุ (กรณีขอยืมใช้นอกสำนักงาน) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ