บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นางเกษณี สีไพร

นางเกษณี สีไพร

Mrs. Kedsanee Srepri

กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Kradayyy@hotmail.com


นางขนิษฐา เครือจักร์

นางขนิษฐา เครือจักร์

Mrs. Khanittha Keurchake

กลุ่มอำนวยการ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

kanidtha2512@gmail.com


นางณิชานันท์ ผิวมณี

นางณิชานันท์ ผิวมณี

Mrs. Nichanan Phiewmanee

กลุ่มอำนวยการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Katay_Nichanan999@hotmail.com


นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์

นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์

Miss Tunchayakan Kantawong

กลุ่มอำนวยการ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

friendship_jan@hotmail.com


นางสาววนัญศิมา สักลอ

นางสาววนัญศิมา สักลอ

Miss Vanansima Saklow

กลุ่มอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

vanansima.cr@sueksa.go.th


น.ส.วิภาพร คำหล้าทราย

น.ส.วิภาพร คำหล้าทราย

Misswipaporn Khamlasai

กลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

wipaporn.k@sueksa.go.th


น.ส.ปริณดา สอนทอง

น.ส.ปริณดา สอนทอง

MissParinda sonthong

กลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน

parinda_nuda@sueksa.go.th


น.ส.มัลลิกา เขื่อนแก้ว

น.ส.มัลลิกา เขื่อนแก้ว

MissMonlika Kerankeaw

กลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน

monlika.k@sueksa.go.th


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th