บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 23 พฤษภาคม 2567
2  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 2 เมษายน 2567
3  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 1 เมษายน 2567
4  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 26 ตุลาคม 2566
5  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 12 กรกฎาคม 2566
6  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 12 กรกฎาคม 2566
7  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 12 กรกฎาคม 2566
8  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 5 กรกฎาคม 2566
9  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 มิถุนายน 2566
10  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ศธจ.เชียงราย - นางเกษณี สีไพร 12 กรกฎาคม 2565
11  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
12  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2564 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
13  รายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
14  รายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
15  นโยบายการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th