จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

  • รายการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
2  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
3  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
4  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
5  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
6  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 21 กรกฎาคม 2566
7  แผนการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 21 กรกฎาคม 2566
8  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 21 กรกฎาคม 2566
9  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 กันยายน 2563
10  แบบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,ใบตรวจรับพัสดุ นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
11  รายงานคณะกรรมการพิจารณาผล - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
12  รายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
13  รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
14  แบบรายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
15  แบบรายงานร่างขอบเขตของงานจ้าง - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th