งานวิจัย / เอกสารการบรรยาย

  • รายการงานวิจัย / เอกสารการบรรยาย ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 กุมภาพันธ์ 2567
2  รายงานวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่สำนักงานคุณธรรม ความโปร่งใส - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 เมษายน 2564
3  รายงานวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 เมษายน 2564
4  รายงานวิจัย รูปแบบการนำนโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 เมษายน 2564
5  การนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 8 ธันวาคม 2563
6  การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้การขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 ธันวาคม 2563
7  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 7 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th