แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน / แผนต่างๆ

  • รายการแผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน / แผนต่างๆ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562-2565 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 23 กันยายน 2560
2  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดน 2562-2565 จังหวัดเชียงราย - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 23 กันยายน 2560
3  ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
4  ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ (หน้า 128) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
5  ตารางสรุปโครงการรายยุทธศาสตร์ (หน้า 68-71) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
6  งบบริหารสำนักงาน และงบลงทุน (หน้า 67) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
7  แผนงานบุคลากร (หน้า 66) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
8  ส่วนที่ 4 งบประมาณ โครงการ (แผ่นที่ 64-65) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
9  ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ ศธจ.ชร. (แผ่นที่ 54-63) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
10  ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา (แผ่นที่ 22-53) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
11  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด (แผ่นที่ 1-21) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 20 กันยายน 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th