แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน / แผนต่างๆ

  • รายการแผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน / แผนต่างๆ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคน 2567 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 มิถุนายน 2567
2  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
3  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 2563-2565 ฉบับทบทวน - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
4  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 2560-2564 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
5  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
6  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
7  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
8  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
9  แผนนิเทศการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 19 ธันวาคม 2565
10  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2570 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2565
11  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
12  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
13  แผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
14  แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
15  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย (ฉบับทบทวน) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th