ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชียงราย

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
๑. ดร.นรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ สนง. ศธจ.เชียงราย
๒. นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ สนง. ศธจ.เชียงราย
๓. นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ สนง. ศธจ.เชียงราย
๔. นางสาวสะติม คำมา ศึกษานิเทศก์ สนง. ศธจ.เชียงราย
ได้ดำเนินการพัฒนา และขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ การประเมินคุณภาพแนวใหม่ และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ให้กับโรงเรียนปิยะพรพิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สนง. ศธจ.เชียงราย โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวน ๘๙ คน การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายไกรพงษ์ จินดาคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ