ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประกวดระเบียบแถว กองลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2561

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เพียงประเภทเดียวกองเดียว เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประกวดเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) มีกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดฯ ดังนี้ สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 3 กอง ประกอบด้วย 1. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 2. กองลูกเสือสามัญรุุ่นใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 3. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนผาขวางพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 4 กอง 1. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 2. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 3. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 4. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 3 กอง 1. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 2. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 3. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 3 กอง 1. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนบรรพตวิทยา 2. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนปล้องวิทยาคม 2. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนปล้องวิทยาคม 3. กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนปอวิทยา บัดนี้ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงประกาศผลการประกวด โดยมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน (ในส่วนนี้จะรายงานผลลำดับที่ 1-3 ส่วนลำดับที่ 4-13 ให้ดูจากประกาศของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) ดังนี้ 1. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้คะแนน 36.40 รางวัลชนะเลิศ 2. กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้คะแนน 36.35 รางวัลเหรียญทอง 3. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้คะแนน 36.25 ได้เหรียญทอง...

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ