ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

"การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561"

$$$... นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561" ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติไอ้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 120 คน การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอยู่อาศัย ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวติให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย, การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย, การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่แผนการสอน)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ