ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด ในจังหวัดเชียงราย

$$$.. นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม "การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด ในจังหวัดเชียงราย" ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอิน อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 นายนพรัตน์ อู่ทอง เปิดเผยว่า "การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ให้กับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และจัดหลักสูตรการอบรมที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ตลอดถึงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ให้กับครูผู้สอน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชั้นเรียน ในส่วนของการอบรมครั้งนี้แยกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ 2.1 หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี สำหรับเด็กปฐมวัย 2.2 หลักสูตร STEM กับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 2.3 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2.4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1-4, สังกัดเทศบาลนครเชียงราย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และ สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดเชียงราย ผู้อบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร จำนวน 930 คน กิจกรรมที่ต้องขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในครั้งนี้ มี 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยและจัดทำ School Mapping โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา, กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลและกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รวมกันดำเนินงานและอยู่ระหว่างดำเนินงาน 2. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงรุก บูรณาการระดับจังหวัดเชียงราย ซึ่งกลุ่มงานที่รับผิดชอบได้ร่วมกันดำเนินงาน จัดทำแผนในระยะที่ 2 และจะดำเนินการให้แล้่วเสร็จในลำดับต่อไป 3. กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเชียงราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดสาระ เนื้อหาในการจัดกิจกรรมดังนี้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ