ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2565

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(เลขาธิการ สช.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกวิน เสือสกุล รองเลขาธิการศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี และร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ในการที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมียอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น 1,438,058.25.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร รับมอบเงินบริจาคจตุปัจจัยสำหรับการทอดกฐิน เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป และในโอกาสนี้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธียังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีปริยัติวิทยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท ♦️พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สถานศึกษาเอกชนในระบบ และการศึกษาเอกชนนอกระบบ ในจังหวัดเชียงราย ในการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม การแสดงในการสมโภชกว่า 10 ชุด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ