ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"เตรียมงานวันครู 65"

23/12/2564 "เตรียมงานวันครู 65" ???? นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชัยงราย เขต 1 โดยมีตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิซาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่องการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน แถะเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ ยึดถือปฏิบัติตาม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ