ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

17/12/2564 "ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" &&&...นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด "โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติ ที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า "การบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปีกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป" วัตถุประสงค์ 1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาซาด นักศึกษาวิชาทหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โอกาสนี้ จิตอาสา 904 พระราชทานจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. ร.ต.ท.หญิงชนากานต์ หาญจริง สังกัด สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1. นายบุญยืน ธูปแป้น ผอ.โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 2. นายเฉลิมพล เขื่อนแปด ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ