ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4/11/2564 "รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี" นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุรและรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจเชียงราย โดยมีผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศ (จังหวัดเชียงราย) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสหศาสตร์ รับรางวัลระดับครูยิ่งคุณ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2. นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร ครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 สังกัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นายกมล สาริกานนท์ ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท ได้กล่าวชื่นชมและยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า "รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ท่านและครอบครัวต้องภาคภูมิใจเป็นยิ่งนัก เพราะเป็นรางวัลที่บุคคลทั่วไปไม่มีโอกาสได้รับ นอกจากท่านต้องเป็นครู มีจิตวิญญาณและมีอุดมการณ์ในการเป็นครู ที่ต้องทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน ในการสร้างเด็กและเยาชนให้เป็นคนดี ให้เป็นบุคคลที่สังคมและประเทศชาติต้องการ จึงขอให้ผู้รับรางวัลทุกท่านเก็บและรักษาคุณงามความดีที่ท่านได้รับการยกย่องให้ตลอดไป" โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในนามกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของรางวัลข้างต้น ดังนี้ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์ - เลสเต สำหรับประเทศไทย มูลนิธิรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนดให้มีการเสนอชื่อครู ผู้สมควรได้รับการคัดเลือก มายังคณะกรรมการการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดนำเสนอชื่อครูผู้ได้รับคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัด ให้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีดำเนินการคัดเลือก นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบรางวัลให้ครูผู้ได้รับการคัดเลือกอีก 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ แต่ปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ในส่วนกลางได้เช่นเดิม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงให้แต่ละจังหวัดจัดพิธีมอบรางวัล ตามความเหมาะสม"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ