ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ขับเคลื่อนผ่านกลไก กศจ.เชียงราย"

"ขับเคลื่อนผ่านกลไก กศจ.เชียงราย" &&&...นายวิญญูู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในกิจกรรมการสะท้อนความคิด และเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมลักณวรรณรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย กิจกรรมสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผล"การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย" จัดขึ้นตาม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การลดความเหลือมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของกากรยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัดในการนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 37 คน จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลสไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายได้สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ