ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

_คัดเลือกกรรมการ ปส.กช.ชร.__

_คัดเลือกกรรมการ ปส.กช.ชร.__ &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม การคัดเลือก คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณห้องประชุมนิรมล โรงเรียนสันติวิทยา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงรายเขต 1-4 และนายกสมาคมโรงเรียนนอกระบบจังหวัด เชียงราย สืบเนื่องจาก คณะกรรมการ ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย ได้หมดวาระลง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 มี โดยประกาศฯ ดังกล่าว ให้มีคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย คณะกรรมการชุดนี้มีชื่อเรียกโดยย่อว่า "ปส.กช." โดยคณะกรรมการชุด ดังกล่าว มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบด้วย 1. ประธานคณะกรรมการซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ กรรมการผู้แทนนอกระบบ และกรรมการผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้และเและเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเอกชน ตามรายชื่อที่กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ และกรรมการผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนเสนอ 3. กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่งตั้งจากผู้แทนโรงเรียนในระบบระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับละไม่เกิน 2 คน 4. กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่งตั้งจากผู้แทนโรงเรียนนอกระบบจำนวนไม่เกิน 2 คน 5. กรรมการผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ให้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ หลังจากนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหหัดเชียงราย โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะส่งรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นลำดับต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ