ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ขานรับนโยบาย รติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ไทย - เมียนมาร์

"ติดตามการดำเนินงาน" นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า "ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ไทย - เมียนมาร์ ซึ่งจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดให้ ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลและรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจติดตาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จักได้รายงานการดำเนินงานตามมาตรการฯ แนวทางในการดำเนินการ การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นลำดับต่อไป"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ