ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

8-09-2563 "ถอดบทเรียน"

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ Teams For Education (TFE) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผู้เข้าประชุมคือ ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจาก 7 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในพื้นที่แต่ละอำเภอ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการตามโครงการ Teams For Education (TFE) ในปีงบประมาณต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ