ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"องค์กรสุจริต"

"องค์กรสุจริต" &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานสู่สังคมสุจริต ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกักนและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า "ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต) และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และยกระดับดัชนีการับรู้การทุจริตของประเทศไทย ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปัจจุบันปัญหาคอรับชั่น เป็นปัญหาที่รุนแรงของการเมือง การบริหารของประเทศและปัญหาที่มีมาช้านาน เป็นการกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือสาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดว่าอยู่ในรูปแบบตัวเงินหรือสินทรัพย์ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปแบบตัวเงิน" สำนักงานศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการบริหารจัดการการศึกษา ของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานสู่สังคมสุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ