ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ภาคีเครือข่าย..."

"ภาคีเครือข่าย..." &&&... นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสาโรจน์ ศิริเมือง ผู้ประสานงานภาค และคุณศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้าโครงการ ตัวแทนมูลนิธิ ccf เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็กพระเทพฯ (จังหวัดเชียงราย) ในโอกาสเข้าพบเพื่อรับคำปรึกษา และแนะนำที่ตัั้ง อาคารสำนักงานมูลนิธิ ccf จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ตัวแทนมูลนิธิฯ ได้มอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลงานของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ อาคารประกอบการ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ชายขอบและทุรกันดาร เกิดทักษะในการดำรงชีวิต ตามบริบทและอัตลักษณ์ของตนเอง รู้จักเรามากกว่านี้ ได้ที่นี่ค่ะ https://www.ccfthai.or.th/about/

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ