ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ศึกษาดูงาน โรงเรียนศาสตร์พระราชา"

31/07/2563 "ศึกษาดูงาน โรงเรียนศาสตร์พระราชา" นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย (ที่เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนศาสตร์พระราชา โครงการ "ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท อ.เชียงแสน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 สืบเนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการจัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพมีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภพ โดยอาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วมผ่านเวทีและประชาคม สำนักงนศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา การศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามบริบท และความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ ตาม ความต้องการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงกำหนดโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด โดยบูรณาการกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชีงราย พัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องจะได้นำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Model และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัด สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (3 ขวบ) ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,875 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 98 คน ผู้สนับสนุนการสอน 24 คน ปัจจุบัน มี ดร.กัมพล ไชยนันท์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ