ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.

30/07/2563 "การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ." &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.เชียงราย ...สืบเนื่องจาก แนวทางการดำเนินการ/ตัวชี้วัด/การกำกับติดตาม และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา, คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้สอดรับแผนพัฒนาการศึกษา 2563 - 2565 ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาดปลอดภัย หน้ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์และภูมิทัศน์สังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและชายแดน โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทัศน์ทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการศุกษา เพื่อโอกาส และ เสมอภาคที่เท่าเทียมโดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิภาคสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นในการนำเสนอแนวคิดแและแนวทางในการจัดทำโครงการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอต่อ กศจ.เชียงรราย ดำเนินการในส่วนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายต่อไป โดยมีเป้าประสงค์ที่จะดำเนินการ ดังนี้ = เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียนบริหารโรงเรียนอย่างไรให้มีความ โดยใช้หลักการ Happy School = เป้าประสงค์ที่ 2 ครูสอนผู้เรียนอย่างมีความสุขโดยใช้หลักการสอนแบบ Active Learning หรือรูปแบบการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบอื่น = เป้าประสงค์ที่ 3 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยเน้นการลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและตามความถนัด = เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทำงานอย่างมีความสุข = เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีความสะอาดใน บริบททุกมิติ = เป้าประสงค์ที่ 6 สถานศึกษามีความสะอาดในด้านการบริหารจัดการ = เป้าประสงค์ที่ 7 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทางด้านสมรรถภาพในทุกมิติ = ประสงค์ที่ 8 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมด้านดนตรีด้านกีฬาและด้านอาชีพหรือด้านอื่นๆ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ