ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

16-07-2563 "ป้องกัน แก้ไข สารเสพติด" &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "การบริหารจัดการ การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดระดับจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)" ณโรงแรมเชียงรายแกรนด์ รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมเป็นครูที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 73 คน นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานความเป็นมาของโครการ ดังนี้ "ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาดิ (ศอ.ปส.) และสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนงานดังกล่าว ไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย 4 มาตรการ/ 8 ยุทธศาสตร์/5 แผนบูรณาการ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันยาเสพติด ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแผนงานสร้างภูมิคุ้ม กันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัยในโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ มีคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่8/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 กำหนดให้หน่วยงานรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการรายงานผลการดำเนินงาน ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(ระบบ NISPA) ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการให้รายงานผลทางระบบดูแลและติดตามการ ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ทางอินเทอร์เน็ต ด้วยการให้สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบดังกล่าวต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ