ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"รับโล่เชิดชูเกียรติ" 26/06/2563

&&&...นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงาน/บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงความสำคัญ ของกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ดังนี้ "พวกเราต่างทราบกันดีว่า ยาเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายที่สำคัญของประเทศเรา และเป็นปัญหาที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญและได้ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ต่อเนื่องมาโดยตลอด ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์กับประชาคมโลก เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง เข้มแข็ง และต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยให้หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการสกัดกั้น การปราบปราม และการบำบัดรักษา จนสามารถจับกุมผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้จำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ป้องกันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วนไม่เข้าไปยุ่งเกี่่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดหมาย คือ สังคมปลอดจากภัย ยาเสพติด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ