ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

คัดเลือกยุวชนประชาธิไตย

&&&...ยุวชนประชาธิปไตย...นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้กับเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพและอุดมศึกษา โดยกำหนดกิจกรรม 2 รุ่นๆ ละ 2 คน รวม 4 คน และสำรองรุ่นละ 5 คน รวม 10 คน การคัดเลือกเบื้องต้นนี้เพื่อสรุปข้อมูลและประสบการณ์ทางประชาธิปไตยของเยาวชน นำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยในระดับจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และรายงานต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยมีนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ทั้งสิ้น 10 คน ในการนี้ จังหวัดเชียงราย จะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบในโอกาสต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ