ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Oractice) ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจาก สพป.เชียงราย เขต 1-4 ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ปฐมวัยที่กำหนดไว้โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 2. เพื่อขยายผล และต่อยอดการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง 3. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 4. คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Oractice) ด้านบริหารจัดการ และด้านการเรียนการสอน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ