ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ครูไทย ร่วมใจยุติวัณโรคเชียงราย

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปิดการประชุมและมอบวุฒิบัตร ให้ ครู/ พยาบาล จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนประจำ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคสูงสุด 5 ตำบล (Tb Hot spots) ตำบลรอบเวียง บ้านดู่, แม่ยาว, ริมมกก, ห้วยสัก ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครูไทย ร่วมใจยุติวัณโรคเชียงราย" ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่สถานการณ์วัณโรคในจังหวัดเชียงราย เพิ่มพูนความรู้เรื่องวัณโรคให้แก่บุคลากรการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก เรื่องการป้องกัน การแพร่กระจายวัณโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในโรงเรียน รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการยุติวัณโรคและยุติการรังเกียจวัณโรคในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดโดย มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ