ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รายงานตัว...รอบรรจุแต่งตั้ง

$$$...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พบปะและให้แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ในโอกาสเข้ารายงานตัวเลือกโรงเรียน และให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้ง จนกว่า กคศ.จะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีผู้รายงานตัว รวมทั้งสิ้น 52 คน 11 สาขาวิช (พงษ์พิพัฒ ทันหล้/ภาพ - ขนิษฐา เครือจักร์/ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ