ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อ 1 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อันประกอบด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องอย่างต่อบ้านเมือง 2. มีชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3. มีงานทำ-มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ณ ภูน้ำสรวยรีสอร์ท อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ