ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ด้วยรักและผูกพัน...

$$$...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบประกาศเกียรติคุณ แด่ นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม และ นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้เสียสละ อุทิศตนเพื่องานในหน้าที่ และทำคุณประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย อย่างดียิ่ง <<<...ในโอกาสนี้ น้องๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้พี่ทั้งสอง ประสบความสุขในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว ###จะเก็บ เอาวัน เวลา ดีดี ที่เรา มีกัน ไว้ เติมคืน และวัน ยามไม่ มีเธอ จะเก็บ ไอรัก ที่เรา ยังมี ต่อกัน ค่ำนี้ ไว้ เติมใจ ยามเธอ ห่างไกล

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ