ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

วางแผนการดำเนินงานฯ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

$$$...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัด และระดับอำเภอในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์ โดยเน้นตำบลเป็นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในแต่ละตำบล ตามแนวปฏิบัติในการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ตัวแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1-4, และตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ###สถานการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 โรงเรียนทั้งหมด 104 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.92 สพป.เชียงราย เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด 170 โรงเรียน (ไม่มีนักเรียน 19 แห่ง) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.66 สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนทั้งหมด 141 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 58 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.85 สพป.เชียงราย เขต 4 โรงเรียนทั้งหมด 135 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.55

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ