ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สรุปการดำเนินงาน

&&&...บรรยากาศการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานชุดต่างๆ (ศน.ศธจ.เชียงราย ที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอ, ครู กศน.ตำบล, กศน.อำเภอ ครูอาสาสมัคร กศน.) ตามโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมจังหวัดเชียงราย ซึ่ง อาศัยปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จรวมถึงการนำเสนอปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสรุปฯ นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นลำดับต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ