ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

$$$...นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ที่ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนต์รูม ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการฯ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้จัดทำโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นไปตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมนี้ เป็นนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัด และเพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคัน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและสร้างความร่วมมือกับสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันช่วยเหลือติดตาม อันเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าศึกษาต่อ และได้รับการดูแลด้านทักษะชีวิต เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอาศัยความร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับอำเภอ และระดับตำบล โดยกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการชี้แจงสรุปประเด็นการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ การออกนิเทศช่วยเหลือติดตามเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นและได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์การดำเนินงานของโครงการฯ ด้วยการร่วมกันออกแบบแนวทางการป้องกันช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้น ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คาดหวังว่าผลจากการประชุมครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าเรียนและได้รับการดูแลด้านทักษะชีวิตเรียน และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยความร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษาสพม. 36. เชียงรายเขต 1-4 สำนักงาน กศน.ตำบล, อำเภอจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ