ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice

$$$...วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมร้านเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกผลงานและแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการคัดเลือกระดับภาค (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ อ.เมือง จ.เชียงราย และคัดเลือกตัวแทนระดับภาคคัดเลือกระดับชาติ ผลการคัดเลือกมีดังนี้ ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ร่วมคัดเลือกระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) อ.แม่สาย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ