ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Best Practice

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมคัดเลือกผลงานและแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ร้านเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ นายสมนึก ดาดี ผ.อ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.เชียงราย ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ "สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ ต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยรวมถึงการนิเทศกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย ในการคัดเลือกผลงานและแนวปฏิบัติที่ดีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1-4 ส่งโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเข้าร่วมการคัดเลือก ดังนี้ สพป.เชียงราย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลนางแลบ้านทุ่ง สพป.เชียงราย เขต 2 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงรายเขต 4 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โรงเรียนอาชีวศึกษา ตชด.สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ในส่วนของการคัดเลือกคณะกรรมการจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น (ชนะเลิศ) เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกฝนระดับภาค และระดับชาติต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ