ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

งาน ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย

&&&...นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย โดย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานชุมนุม ดังนี้ เนื่องด้วยในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๐๑ เป็นวันจัดตั้งกองลูกเสือ สำรอง เป็นกองแรกของประเทศไทย และในปี 2562 เป็นการครบรอบ 61 ปี ของกิจการลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย สำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือสำรอง ให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือและเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มี ระเบียบวินัย โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด จัดงานชุมนุมพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ปีเมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น ๖ ค่ายย่อย ประกอบด้วย ค่ายย่อยที่ ๑ อาเคล่า ค่ายย่อยที่ ๒ เมาคลี ค่ายย่อยที่ ๓ บาลู ค่ายย่อยที่ ๔ บาเคียร่า ค่ายย่อยที่ ๕แชรคาน และค่ายย่อยที่ " บันเดอโลก ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ - เขต ๔, สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จังหวัดเชียงราย และสถานศึกษาเอกชนในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย จำนวนลูกเสือเนตรนารีสำรองทั้งสิ้น ๙๒ หมู่ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองจำนวน ๕๕๐ คน ผู้กำกับลูกเสือ ๙๒ คน คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ๒๐๐ คน รวมผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ๘๔๒ คน โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๑.กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑) กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ ๒) กิจกรรมป่าดงพงพี ๓) กิจกรรมงานศิลปะ ๔) กิจกรรมการสำรวจ ๕) กิจกรรมการลูกเสือสำรอง ๖) กิจกรรมงานฝีมือ ๒. กิจกรรมพิเศษ ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑) กิจกรรมพิธีเปิด -ปิด งานชุมนุม ๒) กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ....

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ