ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ผู้ตรวจฯ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ศธจ.เชียงราย

$$$.... ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ นางปัทมา วีระวานิชและคณะ ในโอกาส ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย (Agenda) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย ในโอกาสนี้ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา เขต 36 ตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเชึยงราย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ