ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 25620 ศธจ.เชียงราย

$$$...นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี "วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562" แและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย และเยี่ยมชมนิทรรศการ "คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0" ประเด็น ที่1 คุณธรรมนำครูไทย (ศาสตร์พระราชานำพาเศรษฐกิจพอเพียง นำเสอนโดย โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย อ.เมือง จ.เชียงราย, การพัฒนา ยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู นำเสนอโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) ประเด็น ที่ 2 สานพลังเครือข่าย (การเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำตามแนวประชารัฐ จัดทวิภาคี นำเสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ นำเสนอโดย มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย การจัดการฐานข้อมูลการศึกษาปฐมวัย School Mapping นำเสนอโดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) ประเด็นที่ 3 สร้างเด็กไทย 4.0 (ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เน้นนวัตดรรม พัฒนาคุณภาพด้วย DLIV และ DIJITAL, นำเสนอโดย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัด สพม.36 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นำเสนอโดย โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท อ.เมือง จ.เชียงราย การพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ นำเสนอโดย โรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย แผนกประถม) ในนามของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณ นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและคณะครู นายมณี จานโอ ผู้แทนครู ผู้อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้นำกล่าวปฏิญาณตน นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อ่านสารวันครู นายพรหมเมศว์ สรรพศรี ครูอาวุโสนอกประจำการ ผู้กล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และผู้บริหารคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานวันครูประจำปี 2562 ให้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ