ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

$$$...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561 บรรจุวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1.น.ส.ธารทิพย์ กลิ่นหอม รร.บ้านแม่หม้อ สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1.น.ส.สุวารี ชุมภูงาม รร.บ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 2.น.ส.พัฒนาวดี พงศ์นิรันดร์ รร.บ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 3. นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ รร.บ้านมังกาล่า สพป.เชียงราย เขต 2 4.น.ส.อรสา ต้องใจ รร.บ้านแม่โมงเย้า สพป.เชียงราย เขต 2 5.น.ส.กาญจนา บุญเป็ง รร.บ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 6.น.ส.พลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์ รร.บ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 7.นายศุภชัย สุขปัน รร.บ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2 8.น.ส.ชนาพร ยอดทองเลิศ รร.บ้านธารทอง สพป.เชียงราย เขต 3 9.น.ส.ณัฐนิชา เสียงอ่อน รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 10.น.ส.อังศ์วรา กันธะวงศ์ รร.บ้านเทอดไทย พป.เชียงราย เขต 3 11.น.ส.กัญญาณัฐ แซ่ลี รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 12.น.ส.กิ่งกาญจน์ สายสูงเนิน รร.บ้านสันติคีสพป.เชียงราย เขต 3 13.น.ส.รวิวรรณ แซ่ว่าง รร.บ้านพนาสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 14.น.ส.ภัณฑิรา เมืองปัญโญ รร.บ้านพญาไพร สพป.เชียงราย เขต 3 15.น.ส.รสรินทร์ พิร่ำ รร.บ้านพญาไพร สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1.น.ส.แววดาว ตนะทิพย์ รร.วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1.น.ส.พรพิทยา มหามิตร รร.แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 2.น.ส.ชนากานต์ ทาก๋อง รร.วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 3.น.ส.สุดคนึง นาสา รร.สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 4.นายภัทรดนัย ซ่งวิบูลกิตติกุล รร.สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 5.น.ส.ปานวาด เชื้อสะอาด รร.ดอยเวียงผาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 6.น.ส.อรพิน ภรณ์หทัยกุล รร.บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป.เชียงราย เขต 2 7.น.ส.เจนจิรา อุปนันชัย รร.บ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 8.น.ส.ธัญญารัตน์ เสนาธรรม รร.บ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 9.น.ส.อริสา กำลังประสิทธิ์ รร.ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 10.นายไพรัช สุขเกษม รร.ตชด.ศรีสมวงค์ สพป.เชียงราย เขต 3 11.น.ส.กนกอร จิตอ่อนน้อม รร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 12.น.ส.ชยาภรณ์ แซ่เฮ่อ รร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 13.น.ส.ภานิตา ยศปัน รร.สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 14.น.ส.จิราพร เพชรแก้ว รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 15.น.ส.วนิดา กับเนียม รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 16.น.ส.พัฒนฉัตร โยงยศ รร.บ้านใหม่พัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.นายธนภูมิ มะลิกุล รร.วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 2.น.ส.เสาวรจ โกฎสืบ รร.เวียงป่าเป้าวิทยาคมสพม. เขต 36 3.น.ส.โปรดปราน คำเปลว รร.เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 4.นายพิเชฐ โสภา รร.สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 5.น.ส.นภัสนันท์ กิติมา รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 6.น.ส.พรรณภา แสงยะรักษ์ รร.สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 7.น.ส.มนธิญา สายวงศ์โห้ รร.เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 8.นายอนุชิต อินตาวงค์ รร.บ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 9.น.ส.อรอุมา สุมาตรา รร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2 10.น.ส.ภาวิณี ไชยวังเย็น รร.บ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 11.นายอดิศักดิ์ ใจปิน รร.โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2 12.นายวัชรพล ถนอม รร.บ้านดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 13.น.ส.วันวิสา นวนยานัส รร.บ้านแม่ผักแหละ สพป.เชียงราย เขต 2 14.น.ส.อรทัย สายเครือวงษ์ รร.บ้านห้วยหินลาดใน สพป.เชียงราย เขต 2 15.น.ส.รุ่งทิวา ยวงอินแปลง รร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 16.นายทัศนัย ใจกาวิน รร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 17.นายธิฆัมพร ชารีภู่ รร.บ้านป่าซางนาเงิน สพป.เชียงราย เขต 3 18.น.ส.วนิดา หอมกรุ่น รร.บ้านสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3 19.น.ส.กมลลักษณ์ พรมศักดิ์ รร.บ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 3 20.น.ส.จามจุรี ระวังทรัพย์ รร.บ้านผาจี สพป.เชียงราย เขต 3 21.น.ส.ชไมพร ลินคำ รร.บ้านกลาง สพป.เชียงราย เขต 3 22ู.นายจิตติภูมิ เทพคำ รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 23.น.ส.รุ่งฤดี คำมี รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 24.น.ส.อรวรรณ กัทลี รร.รัฐราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 25.น.ส.พรรณนิภา มูลโมกข์ รร.บ้านรวมใจ สพป.เชียงราย เขต 3 26.น.ส.ปนัดดา โปทาอุด รร.บ้านจะตี สพป.เชียงราย เขต 3 27.นายยุทธพงษ์ สุยะ รร.บ้านปางมะหัน สพป.เชียงราย เขต 3 28.น.ส.ปัทมา ชัยโรจน์วงศ์ รร.สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 29.น.ส.ปวีณา ขยัน รร.สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 30.ว่าที่ ร.ต.หญิงเรวดี สุวรรณชาตรี รร.สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 31.น.ส.อัญชลี เกเย็น รร.บ้านกลาง สพป.เชียงราย เขต 3 32.นายมนตรี คำเงิน รร.บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 33.นายธนะกร แก้วคำปา รร.อนุบาลเขียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 34.น.ส.เจนจิรา เทพทอง รร.บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4 35.น.ส.ปุณณาสา ไชยลังการ รร.ไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 36.นายพยุงศักดิ์ เตวิน รร.ไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1.น.ส.ชลธิชา นันติวงศ์ชัย รร.เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 2.น.ส.จรรยา ดวงปิก รร.ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 3.น.ส.ภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง รร.ตชด.บ้านนาโต่ฯ(วปรอ.344อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต 3 4.นางรัตนา จันทากาศ รร.บ้านห้วยอื้น สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 1.น.ส.ศุพัชรินทร์ สุขเกษม รร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 2.นายสิทธิศักดิ์ พิชิตพร รร.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 3.นายสรณัฐ แก้วศรี รร.โป่งน้ำร้อนวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 4.นายวัฒน ลาพิงค์ รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.นายกรวิชญ์ ผัดแก้ว รร.วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 2.น.ส.ธัญญา หวังสินสุจริต รร.ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 3.น.ส.จิตราพร เตียนต๊ะนันท์ รร.เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 4.น.ส.ณัฏฐณิชา มะโนวรรณ์ รร.ปางมะกาดวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 5.น.ส.วิมพ์วิภา ประมวลการ รร.บ้านมังกาล่า สพป.เชียงราย เขต 2 6.น.ส.ประภัสสร ใจยะบาล รร.บ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2 7.นายอลงกต ชัยเรือน รร.ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 สพป.เชียงราย เขต 3 8.น.ส.นิโลบล เบิกบาน รร.บ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3 9.นายเฉลิมพล กันทะวงค์ รร.บ้านห้วยมะหินฝน สพป.เชียงราย เขต 3 10.น.ส.ชิดชนก จันทร์สุข รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 11.นายภูวรินทร์ นาปรัง รร.บ้านปางสา สพป.เชียงราย เขต 3 12..นายชวัลกร ขอนอาบ รร.อนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1.นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา รร.แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 2.น.ส.วัชรี วุฒิชัย รร.บ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต 2 3.นายภัทรดนัย สุศิวะ รร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป.เชียงราย เขต 2 4.นายอภิสิทธิ์ สุนันต๊ะ รร.บ้านห้วยอื้น สพป.เชียงราย เขต 3 5.นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม รร.ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) รร.สพป.เชียงราย เขต 3 6.นายสุทธิชัย คำแปง รร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชานาฎศิลป์ 1.น.ส.วรรณภา ป๋าป่าสัก รร.เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 2.น.ส.วันเพ็ญ จางวัน รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 3.น.ส.อรุณี วะตินา รร.อนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 1.นายอภิสิทธิ์ ยะชัย รร.แม่สรวยวิทยาคม สพม. 36 2.น.ส.ชุติมันต์ เจริญวัชรวิทย์ รร.บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชาปฐมวัย 1.น.ส.กมลรัตน์ เมืองใจ รร.บ้านปางหลวง สพป.เชียงราย เขต 2 2.น.ส.วราพร กองบุญเรือง รร.บ้านวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 3.น.ส.กานต์รวี กรทยา รร.ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 4.น.ส.กมลชนก กัลยา รร.โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2 5.น.ส.มนัญชยา แสงอาทิตย์ รร.โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2 6.น.ส.ญาณิกา คำวินิจ รร.บ้านแม่ปูนหลวง สพป.เชียงราย เขต 2 7.น.ส.ดวงมณี นิพัทธ์สกุล รร.สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 8.น.ส.รจนา พุทธวงศ์ รร.สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 3 9.น.ส.วิภาวรรณ น้อยหมอ รร.บ้านห้วยอื้น สพป.เชียงราย เขต 3 10.น.ส.นฤมล สมขน รร.บ้านห้วยอื้น สพป.เชียงราย เขต 3 11.น.ส.ณิชรีย์ มหาวงศนันท์ รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 12.น.ส.สุธัมวดี ใจยะ รร.บ้านสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3 13.น.ส.ธนัชนันท์ สังข์เมือง รร.บ้านสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3 14.น.ส.วิรัญชนา มาเยอะ รร.รัฐราษฎร์วิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 15.น.ส.นัททิกา ทานันท์ รร.บ้านพญาไพร สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชาพลศึกษา 1.นายดวงแก้ว ดวงตะวัน รร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 2.นายพงศกร สุทธศรี รร.เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 3.นายอรรถพล ชัยอินทร์ รร.แม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 4.นายธนาคม อภิวงศ์ รร.บ้านสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3 5.นายวีรชัย ใจยา รร.บ้านจ้อง สพป.เชียงราย เขต 3 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1.น.ส.ศรัญญา เมืองนำโชครร. สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 2.น.ส.จิตติยา วงศ์ใหญ่ รร.บ้านพญาไพร สพป.เชียงราย เขต 3 3.น.ส.เมธิกา ไม้แสนช่าง รร.สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ 1.นายฐานันดร กันธวงศ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป.เชียงราย เขต 3

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ